Sławomir Szymański Kancelaria Radcy Prawnego Biuro Windykacji Krajowej

Ekonomia


Sprawnie prowadzona windykacja
przynosi korzyść obu stronom:
zarówno wierzycielowi,
jak i dłużnikowi.

Z punktu widzenia wierzyciela
możemy mówić przede wszystkim
o oczywistych, bezpośrednich
korzyściach, wprost proporcjonalnych
do efektywności windykacji działań
(przyspieszenie rozrachunków,
poprawa płynności finansowej).

Z punktu widzenia dłużnika po
pierwsze: sprawność naszych działań
zmniejsza odsetki przez skrócenie
czasu, jaki upływa do zapłaty; po
drugie — przy założeniu, że dłużnik
pozwala ze sobą nawiązać kontakt na
odpowiednio wczesnym etapie sprawy
— może obniżyć koszty postępowania
o koszty egzekucji, opłaty sądowe,
lub kwoty za zastępstwo procesowe.

Niemniej dla wierzyciela istotne,
poza korzyścią bezpośrednią, są
także pozytywne skutki prewencyjne,

których nie sposób przecenić.
Dobrze zaprojektowana, długofalowa
i konsekwentnie, umiejętnie
prowadzona kampania windykacyjna
nie tylko zapobiega znacznej części
problemów wokół tzw. zatorów
płatniczych, ale także podnosi
renomę i utrwala markę wierzyciela,
postrzeganego jako stabilna instytucja,
działająca lege artis, z troską
o wszelkie aspekty funkcjonowania
swojego przedsiębiorstwa.

W stosunkowo nielicznych,
nieuniknionych jednak w praktyce
wypadkach (zważywszy wolumen
spraw i prawa wielkich liczb) okazuje
się, na skutek podjętych czynności,
że roszczenie nie jest zasadne, lub
powinno być inaczej skalkulowane.
Wówczas nasze czynności
przynoszą dodatkową korzyść tak
wierzycielowi, jak i dłużnikowi,
prowadząc do prawidłowego
ustalenia stanu faktycznego.

Inaczej, niż przy tradycyjnej
windykacji należności, możemy

radykalnie skrócić czas wszystkich
jej etapów poprzez elektroniczną
wymianę danych między uczestnikami
procesu windykacji (wierzyciel,
dłużnicy, organy wymiaru
sprawiedliwości), co pozwala na
znaczące oszczędności w wydatkach
na obsługę tego procesu.

Warunki współpracy z naszą
kancelarią są przedmiotem
indywidualnych ustaleń z każdym
partnerem, stosownie do zleconego
zakresu usług oraz charakteru, liczby
i wartości powierzanych spraw.
Zawsze jednak stosujemy w tym
zakresie trzy kluczowe reguły:

1) regułę opłacalności windykacji
każdej należności, nawet najmniejszej
(pod warunkiem dostosowania
metod i środków działania),

2) regułę wynagradzania wyłącznie
za sprawy załatwione, nigdy zaś
za samo przyjęcie sprawy,

3) regułę dokładnej, bieżącej
kontroli kosztów windykacji.